Modum O-lag er tildelt veteran-NM i 2023.

Styret besluttet å søke om veteran-NM i 2023.  Her er teksten i søknaden:

«Modum O-lag søker med dette om å få arrangere Veteran-NM for 2023. Løpet er tenkt kombinert med nasjonalt løp for alle klasser.

Når: 1. til 3. september som første prioritet.  Alternativt 25-27/8. 

Sted mellomdistanse og langdistanse: Vi ønsker å benytte Flannumsmarkaterrenget. Et av norges beste. Vi har to alternativer  for samlingsplass: Enten skytebaneanlegget i syd, eller Drolsum idrettspalss i nordøst. Arrangementsteknisk er disse likeverdige. Kart og terreng er ikke blitt brukt til eksterne løp i seinere år. Det er relativt lite hogst. Terrenget er preget av  relatvt glissen furuskog og fururabber, med mer tettbevokste myrområder i mellom. Småkupert – ikke store høydeforskjeller. Vi planlegger å stille med nyrevidert kart. 

Sprint: Vi tenker å benytte Brunesmoane. To alternativer for samlingsplass: Enten idrettsanlegget i syd nær Geithus tettsted eller Modum Badområdet i nord. Litt avhengig av tillatelser fra grunneier. 

Vi har en rutinert arrangørstab, og vi mener at vi vil kunne avvikle et topp arrangement.»

Orienteringsforbundet mente at dette var et godt opplegg, og vi fikk tildelt arrangementet.

Dette blir bra!